Polityka prywatności

W FitFOOD cenimy sobie Państwa prywatność, dlatego stworzyliśmy Politykę Prywatności, która uwzględnia wymagania wynikające z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: RODO). Dowiedzą się Państwo z niej kto jest administratorem Państwa danych osobowych, a kto podmiotem przetwarzającym dane oraz w jaki sposób wykorzystywane są Państwa dane osobowe. Klient, który dokonuje zakupu w sklepie internetowym pod adresem http://fitfoodpoland.pl/ o nazwie Fit FOOD lub korzysta z powiązanych z nim usług, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności.

Przedmiotowa Polityka Prywatności zaczyna obowiązywać od dnia 01.07.2019r.
 
1. Administratorem danych osobowych (zwanym dalej „Administrator”) jest firma FITFOOD Sp. z. o. o. z siedzibą w Krakowie (31-216) ul. Ludwika Solskiego 11/28, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000530870, NIP 9452181766, prowadząca sklep internetowy pod adresem http://fitfoodpoland.pl/ o nazwie Fit FOOD.
2. Państwa dane, w ramach umowy powierzenia danych osobowych, przechowywane są na serwerach dostawcy systemu sklepu Fit FOOD, firmy FitFOOD SP. Z O. O. Operator w świetle RODO jest Podmiotem Przetwarzającym Dane. Połączenie ze sklepem odbywa się w sposób szyfrowany, czego dowodem jest odpowiednia informacja obok paska adresu w Państwa przeglądarce.
3. Administrator oraz Operator chronią dane osobowe Klientów przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją poprzez odpowiednie zabezpieczenia systemowe i techniczne.
4. Dane osobowe Klientów są przechowywane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Przetwarzamy jedynie dane niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, wprowadzone przez Klienta w momencie rejestracji w sklepie internetowym Fit FOOD tj. w szczególności imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy. W przypadku zapisania się do Newslettera przetwarzamy dane do celów marketingowych za wyraźną zgodą wyrażoną w momencie zapisu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może zostać cofnięta w każdym momencie poprzez panel klienta w sklepie lub poinformowanie Administratora poprzez adres mailowy: bok@fitfoodpoland.pl.
5. Zamieszczony na stronie http://fitfoodpoland.pl/ formularz kontaktowy umożliwia Klientowi wysyłanie wiadomości do Administratora. Korzystanie z tej usługi jest całkowicie dobrowolne. Podane przez Klienta dane osobowe tj. w szczególności imię oraz adres e-mail, są przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu z Administratorem.
6. Administrator może również gromadzić na stronie http://fitfoodpoland.pl/ dane osobowe dotyczące aktywności Klienta tj. w szczególności historia zakupowa, adres IP, miejsce logowania. Przedmiotowe dane osobowe będą wykorzystywane do zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego, wewnętrznych celów statystycznych oraz rozwijania świadczonych usług.
7. Klientowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji czy Administrator oraz Operator przetwarzają dane zgodnie z ich celem. Klient w celu nawiązania kontaktu z Administratorem w sprawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych powinien wystąpić do Administratora poprzez adres mailowy: bok@fitfoodpoland.pl.
8. Klient może sam dokonać zmiany swoich danych poprzez panel klienta w sklepie internetowym Fit FOOD, bądź wystąpić do Administratora z prośbą o ich zmianę lub sprostowanie, w momencie gdy są nieprawidłowe lub niekompletne.
9. Klientowi przysługuje prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.
10. Klient może wystąpić do Administratora z żądaniem przeniesienia uprzednio przekazanych przez klienta danych do innego Administratora.
11. Klientowi przysługuje prawo do bycia zapomnianym – całkowitego usunięcia danych, w tym celu powinien wystąpić do Administratora poprzez adres mailowy: bok@fitfoodpoland.pl. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych, w przypadku opisanym w pkt 12.
12. Dane osobowe Klientów uzyskane w celu wykonania umowy będą przetwarzane tak długo, jak będzie to konieczne w celu wykonania umowy, a następnie przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie mogą być wystosowane wobec Administratora tj. roszczenia z tytułu rękojmi lub roszczenia pochodzące od organów podatkowych (do 5 lat). 
13. Dane osobowe Klientów uzyskane na podstawie zgody na przetwarzanie w celach marketingowych, będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
14. Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania danych klienta w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa podmiotom trzecim w celu wykonania umowy dla Klienta. Podmiotami trzecimi w tym przypadku mogą być np. operatorzy płatności, firmy kurierskie, biura rachunkowe. W powyższych przypadkach Administrator przekaże jedynie dane niezbędne do wykonania określonej czynności w ramach umowy.
15. Administrator może zostać zobowiązany do przekazania danych osobowych Klienta, na żądanie odpowiednich służb i organów tj. sądu czy prokuratora, bez wiedzy Klienta tylko na podstawie obowiązujących przepisów prawa po wcześniejszej weryfikacji ich zasadności.
16. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy wypełnienia obowiązku informacyjnego oraz innych na nim spoczywających, w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie możliwości oszustwa i podszycia się pod Klienta.
17. Administrator oświadcza, że nie stosuje mechanizmów polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.
18. Klient posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia powyższych zasad przetwarzania.

Newsletter

Zostałem/am poinformowany/a, że...

FE
rp
ncbir
ue
Pusty koszyk
0