REGULAMIN

sklepu internetowego pod adresem http://fitfoodpoland.pl/ o nazwie Fit FOOD z dnia 01.07.2019r.

 1.  Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego pod adresem http://fitfoodpoland.pl/ o nazwie Fit FOOD;
 2. Sklep internetowy (dalej: Sklep)– serwis internetowy dostępny pod adresem http://fitfoodpoland.pl/, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 3. Sprzedawca – FITFOOD Sp. z. o. o. z siedzibą w Krakowie (31-216) ul. Ludwika Solskiego 11/28, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000530870, NIP 9452181766;
 4. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną;
 5. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru.
 6. Towar– oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, tj. zestawy posiłków lub posiłki prezentowane w Sklepie, przy czym Towar jest przedmiotem ulegającym szybkiemu zepsuciu lub mającym krótki termin przydatności do spożycia.
 7. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 8. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 9. Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 10. Polityka Prywatności – oznacza Politykę Prywatności Sklepu, udostępnioną na stronie internetowej Sklepu, z którą Klient powinien zapoznać się korzystając z usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu.
 11.  Postanowienia ogólne
 12. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 13. Klient zobowiązuje się do korzystania z Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Klient korzystający z usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.
 14. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu dostępnego pod adresem http://fitfoodpoland.pl/, tj. w szczególności:
 15. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu;
 16. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu;
 17. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu.
 18. Sklep internetowy, działający pod adresem http://fitfoodpoland.pl/, prowadzony jest przez firmę FITFOOD Sp. z. o. o. z siedzibą w Krakowie (31-216) ul. Ludwika Solskiego 11/28, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000530870, NIP 94521817662.
 19. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a wszczególności, gdy Klient:
 20. podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
 21. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu;
 22. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedającego za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedającego;
 23. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 24. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to osobną zgodę – także w celu marketingowym. Szczegóły dotyczące gromadzenia danych osobowych przez Sprzedawcę opisane są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem http://fitfoodpoland.pl/, która stanowi integralną część Regulaminu.

III. Zasady korzystania ze Sklepu, złożenia Zamówienia oraz zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest założenie indywidualnego konta, które następuje poprzez rejestracje, czyli wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.
 2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. 
 3. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Klient składa Zamówienie za pośrednictwem Sklepu wchodząc na stronę internetową http://fitfoodpoland.pl/oraz dokonując wyboru Towaru, poprzez jego dodanie do koszyka.
 6. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru.
 7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamó
 8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z FITFOOD Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 9. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany podczas składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy.
 10. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki zamówienia, a wszczególności ilość oraz rodzaj Produktu, całkowitą cenę do zapłaty (wraz z kosztami dostawy) oraz informację o przewidywanym czasie dostawy Towaru.
 11. Klient ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń co do adresu dostawy oraz daty dostawy zawartych w potwierdzeniu zamówienia w ciągu 12 godzin od otrzymania wiadomości od Sprzedawcy, drogą poczty elektronicznej na adres: bok@fitfoodpoland.pl podając numer zamó Niezgłoszenie zastrzeżeń w zakreślonym terminie jest równoznaczne z akceptacją warunków zamówienia.
 12. Klient przed złożeniem zamówienia jest zobowiązany zapoznać się ze składem produktów z jakich przygotowywany jest Towar przez Sprzedawcę, w tym w szczególności z alergenami w nim występującymi. Zrealizowanie zamówienia nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Sprzedawcy za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, o których Sprzedawca poinformował
 13. W celu utrzymania jakości Towaru przez cały termin przydatności do spożycia Klient zobowiązany jest przechowywać Towar w temperaturze chłodniczej, tj. od 2 do 5 stopni Celsjusza, chyba że takiej konieczności nie wykazano w opisie Towaru. Brak zastosowania się do tej zasady może spowodować skrócenie terminu przydatności Towaru do spożycia.
 14. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 
 15.   Cena oraz dostawa
 16. Ceny na stronie internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu zamówienia. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia.
 17. Minimalna wartość zamówienia wynosi 39 zł (słownie: trzydzieści dziewięć złotych) brutto, bez kosztów dostawy.
 18. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towaru oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Ewentualne zmiany cen obowiązują od momentu wprowadzenia ich na stronę internetową Sklepu i nie dotyczą Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem oraz nie naruszają już zawartych Umów sprzedaży.
 19. Klient uiszcza cenę płatnością w systemie bankowości elektronicznej poprzez system płatności tpay, obsługiwany przez firmę Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań, NIP:7773061579, REGON:300878437, KRS:0000412357.
 20. Celem przekazania Zamówienia do realizacji musi ono zostać w całości opł
 21. Zamówienia są przyjmowane z wyprzedzeniem pozwalającym Sprzedawcy na staranne przygotowanie zamóMinimalny czas realizacji Zamówienia wynosi 3 dni robocze od dnia zaksięgowania wpłaty ceny za zamówienie, bez uwzględnienia czasu dostawy. O dokładnej dacie dostawy Klient zostanie poinformowany minimum na dzień przed dostawą.
 22. Dostawa Towarów odbywa się wyłącznie do wyznaczonych punktów na terenie miasta Krakó Lista dostępnych punktów znajduje się pod adresem http://fitfoodpoland.pl/. Klient podczas wyboru sposobu dostawy będzie mógł zdeklarować, do którego punktu ma zostać dostarczony Towar.
 23. Czas dostawy wynosi do 48 godzin od momentu realizacji Zamówienia. O dostarczeniu Towaru do punktu, Klient zostanie poinformowany drogą mailową i wiadomością SMS. Otrzymana wiadomość będzie zawierała numer zamówienia i indywidualny kod umożliwiający odbiór Towaru.
 24. Na odbiór Towaru Klient ma 48 godzin od momentu otrzymania powiadomienia o dostawie. Odbiór towaru następuje poprzez podanie kodu odbioru. Klient może zostać poproszony o podanie numeru zamówienia.
 25. Odbiór Towaru przez Klienta jest możliwy w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.
 26. Koszty dostawy na terenie Polski, wskazywane w momencie składania Zamówienia, wynoszą odpowiednio:
 • 9,99 zł dla dostawy Towaru o wartości mniejszej lub równej 119,00 zł,
 • 5,99 zł dla dostawy Towaru o wartości równej lub większej niż 119,01 zł.
 1. W przypadku Zamówień niezrealizowanych z winy Klienta, a w szczególności, w przypadku nieodebrania przesyłki lub nieuzasadnionej odmowy odbioru przesyłki, Sprzedający zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami ponownego transportu zamówienia, niezależnie od wartości zamó
 2. W przypadku, gdy dojdzie do przywłaszczenia Towaru przez osoby trzecie po dostarczeniu przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się z Umowy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji zamówień w następujących przypadkach:
 4. złożenia zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację;
 5. bezskuteczności uzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Towaru;
 6. braku dokonania płatności za zakupiony Towar;
 7. rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy oraz złożenia reklamacji
 9. Sprzedawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.
 10. Zamawiający przed dokonaniem odbioru Towaru jest zobowiązany sprawdzić stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W wypadku zaistnienia niezgodności, Klient zobowiązany jest wykonać dokumentację fotograficzną owego faktu. Sprzedawca sugeruje, by w dokumentacji fotograficznej uwzględniony został czas, data i miejsce odbioru Towaru.
 11. Reklamacje związane z działaniem Sklepu oraz realizacją Umowy Klient może złożyć drogą poczty elektronicznej na adres: bok@fitfoodpoland.pl, niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności Towaru z umową, jednak nie później niż w terminie 12 godzin od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
 12. Klient jest zobowiązany podać w opisie reklamacji:
 • identyfikację Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej, numer zamówienia);
 • przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie;
 • roszczenia Klienta.
 1. Reklamacji nie podlega Towar, który utracił termin przydatności do spożycia lub został uszkodzony, z powodów niezależnych od Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 
 3. Zwroty należności za reklamacje rozpatrzone pozytywnie na korzyść Klienta, będą dokonywane w nie później niż w ciągu 14 dni roboczych.

VII.  Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy FITFOOD Sp. z o.o. a Klientem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę FITFOOD Sp. z o.o. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie internetowej Sklepu na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2019 r.

Newsletter

Zostałem/am poinformowany/a, że...

FE
rp
ncbir
ue
Pusty koszyk
0